Дээврийн борооны усны цуглуулах, хаях суваг хоолойны систем